Sme držiteľom licencie technickej služby

Prevádzkovanie technickej služby na ochranu majetku a osoby definuje zákon č.473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších zákonov č. 330/2007 Z.z., č. 598/2008 Z.z. a č. 136/2010 Z.z. Zákon o súkromnej bezpečnosti definuje súkromnú bezpečnosť ako poskytovanie súkromnej bezpečnostnej služby alebo poskytovanie  technickej služby.


Technická služba

Zákon o súkromnej bezpečnosti špecifikuje technickú službu ako projektovanie, montáž, údržbu, revíziu alebo opravu zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí. O prevádzkovanie technickej služby pôjde aj v tých prípadoch, ak sa bude vykonávať len jedna
z vyššie uvedených činností alebo akákoľvek ich kombinácia. Právna úprava zákona o súkromnej bezpečnosti sa nevzťahuje na vyššie uvedené činnosti, ak sa tieto činnosti týkajú mechanických zámkov s menej ako trojbodovým uzamykacím mechanizmom z jedného miesta a prenosných trezorov.


Licencia na prevádzkovanie technickej služby

Technickú službu môže prevádzkovať fyzická osoba alebo právnická osoba na základe licencie na prevádzkovanie technickej služby (licencia). O udelení licencie rozhoduje miestne príslušné krajské riaditeľstvo Policajného zboru na základe žiadosti. Licencia sa vydáva na desať rokov. Prevádzkovanie technickej služby prešlo od 1. januára 2006 úplne z pôsobnosti živnostenských úradov na krajské riaditeľstvá Policajného zboru, odbor Súkromných bezpečnostných služieb.

Žiadosť o udelenie licencie sa podáva osobne. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru rozhodne o žiadosti o udelenie licencie do 30 dní. V prípade, že žiadateľ splní podmienky na udelenie licencie, krajské riaditeľstvo Policajného zboru vydá licenciu do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie. V opačnom prípade je krajské riaditeľstvo Policajného zboru povinné oboznámiť účastníka konania s podkladmi rozhodnutia.

Správne poplatky na úseku súkromnej bezpečnosti sú stanovené nasledovne: 66,00 € za podanie žiadosti o udelenie licencie na prevádzku technickej služby a 33,00 € za vydanie licencie na prevádzkovanie technickej služby. Poplatky sa platia v kolkoch (čiže platia sa dva kolky 66,00 € + 33,00 €).

Podmienky udelenia licencie a náležitosti žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie technickej služby sú uvedené v § 70 a v § 71 zákona o súkromnej bezpečnosti. Z uvedených paragrafov vyplýva, že žiadateľom musí byť osoba, ktorá musí byť bezúhonná, spoľahlivá, odborne spôsobilá s doloženým vzdelaním a praxou, staršia ako 21 rokov a úplne spôsobilá na právne úkony. Podmienky musí spĺňať aj prokurista, vedúci organizačnej zložky podniku a vedúci podniku zahraničnej osoby. Zákon č.598/2008 Z.z. pôvodné znenie § 70 zákona o súkromnej bezpečnosti doplnil, preto ak žiadateľ (fyzická alebo právnická osoba) nespĺňa podmienku odbornej spôsobilosti, musí žiadateľ ustanoviť zodpovedného vedúceho. Zodpovedný vedúci musí spĺňať podmienky ustanovené v §11 ods.1 písm. a) až e) a g) a musí byť v pracovnoprávnom vzťahu k prevádzkovateľovi technickej služby.

Bezúhonnosť a spoľahlivosť sa preukazuje čestným vyhlásením.

Odborná spôsobilosť sa preukazuje dokladom o vzdelaní a potvrdením o praxi. (odbor elektro je určite príslušným študijným odborom). V potvrdení o praxi musí byť uvedené: dátum začatia a ukončenia vykonávania praxe; funkcia, v ktorej túto prax osoba vykonávala; údaje o tom, kto potvrdenie vydal; meno, priezvisko, funkcia a podpis osoby, ktorá potvrdenie vydala; odtlačok pečiatky toho, kto potvrdenie vydal; spisová značka a číslo dokumentu, pod ktorým bolo potvrdenie vydané.

Fyzická osoba, ktorá žiada o udelenie licencie na prevádzkovanie technickej služby, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorá žiada o udelenie licencie na prevádzkovanie technickej služby alebo osoby uvedené v § 11 ods. 2 a 3 alebo v § 12 ods. 2 a 3 zákona o súkromnej bezpečnosti nemusia spĺňať podmienku uvedenú v § 11 ods. 1 písm. f) zákona o súkromnej bezpečnosti - zdravotnú spôsobilosť.

Tlačivo žiadosti o udelenie licencie nájdete nižšie alebo ho získate na príslušnom krajskom riaditeľstve Policajného zboru, odbore Súkromných bezpečnostných služieb, prípadne ho nájdete vo vykonávacej vyhláške č.634/2005 na www.zbierka.sk. So žiadosťou je potrebné predkladať originály dokladov, ktoré sú uvedené v § 71 zákona o súkromnej bezpečnosti alebo notársky overené kópie dokladov (doklad o vzdelaní, výpis z obchodného alebo živnostenského registra a pod.). Odpis z registra trestov podľa zákona č. 330/2007 Z.z., ktorým sa upravuje znenie zákona č. 473/2005 Z.z. nie je potrebne pri žiadosti predkladať.

Osoba, ktorá sa povinne zapisuje do obchodného registra, je povinná podať návrh na zápis do obchodného registra do 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby.

Kontaktný formulár

V prípade, že sme Vás zaujali a máte nejaké otázky, alebo mate záujem o cenovú ponuku, napíšte nám mail. Ďakujeme.

obchod (at) agcomp (dot) sk

Kontaktné údaje

AG comp s.r.o.
Hlavná 217 (areál penziónu Elefant)
Dolné Lefantovce 951 45
Telefón: +421 901 755 545
             +421 902 402 074
Mail: obchod (at) agcomp (dot) sk
Bankové spojenie
Slovenská sporiteľňa
IBAN:SK7209000000005040450738
BIC SWIFT : GIBASKBX
 
 

vCard

Nájdete nás